Polityka prywatności

WSTĘP

1.Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe o nazwie: Komitet Obrony Więźniów Politycznych (Komitet OWP), zwane dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą przy ul. Samorządowa 26 m. 5 Otwock, wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Otwockiego, pod pozycją numer 53.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (zwłaszcza wykonywane w systemach informatycznych), takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie .

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4. Stowarzyszenie uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od współpracowników, darczyńców, kontrahentów, użytkowników strony www (poprzez jej formularz kontaktowy, rejestracyjny i usługę świadczoną przez zewnętrznego operatora płatności elektronicznych). Dane osobowe mogą być również pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej).

5. Stowarzyszenie uzyskuje dane osobowe w szczególności, w zakresie: informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu), służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji, danych niezbędnych do dokonania płatności elektronicznych na rzecz Stowarzyszenia (imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy), dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. Stowarzyszenie dokłada starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi. Stowarzyszenie przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

7. Stowarzyszenie oświadcza, że:

a)przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

b) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

8. Dostęp do danych osobowych posiada: Stowarzyszenie, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. Stowarzyszenie oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

9. Gromadzone przez Stowarzyszenie dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

a) realizacji usług za pośrednictwem strony www.kowp.pl, w szczególności usługi formularza kontaktowego oraz płatności elektronicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność Stowarzyszenia, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej;

d) zbierania danych osobowych w związku z działalnością Stowarzyszenia:

e) szacowania ryzyka i udoskonalania działalności Stowarzyszenia (w tym rozwoju świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Stowarzyszenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego;

g) za zgodą osoby, której dotyczą dane, jej dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.

OKRES PRZECHOWYWANIA PRZEZ STOWARZYSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

11. Dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu przetwarzania tych danych.

12. Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie:

a) na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych – będą przechowywane do czasu jej cofnięcia,

b) z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii – będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia,

c) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.

d) w celu świadczenia usług – będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE

13. Stowarzyszenie nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stowarzyszenie może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym na jego zlecenie, w szczególności w zakresie świadczenia usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych z działalnością Stowarzyszenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA STOWARZYSZENIE

14. Stowarzyszenie udostępnia swoją Politykę prywatności na stronie www.kowp.pl.

15. W granicach przepisów prawa osoba, której dotyczą dane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jak również prawo dokonywania w zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie.

16. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to ma ona prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego Stowarzyszeniu . W takich sytuacjach Stowarzyszenie dostosuje się do decyzji w/w osoby w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.

17. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych narusza przepisy prawa, osoba, której dotyczą dane może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PLIKI COOKIES I OPROGRAMOWANIE ANALIZUJĄCE

18. Korzystanie ze strony internetowej www.kowp.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Korzystając ze strony www.kowp.pl użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

19. Stowarzyszenie może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

a) Google Ads – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,

b) Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

c) Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

d) YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

20. Stowarzyszenie może wykorzystywać narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, np. Facebook Pixel. w celu kierowania do użytkowników strony www.kowp.pl reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań w tej witrynie, Stowarzyszenie może korzystać z narzędzia Facebook Pixel, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika, a jedynie na przeanalizowanie jakie działania użytkownik podjął w ramach strony. Jednak Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od Stowarzyszenia.

21. Dostawca strony www.kowp.pl gromadzi informacje na temat ruchu na tej stronie za pomocą plików monitorujących typu Cookies, adres IP odwiedzającego, a także dodatkowych danych protokołu HTTP/HTTPS

POSTANOWIENIA DODATKOWE

22. W celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa www.kowp.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Stowarzyszenia. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.kowp.pl, a które nie są własnością Stowarzyszenia, ani nie podlegają jego kontroli, Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

23. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie www.kowp.pl są przedmiotem praw ich właścicieli.

24. Domena internetowa www.kowp.pl, logotypy, nazwa i niniejsza Polityka stanowią własność Stowarzyszenia w rozumieniu prawa cywilnego i autorskiego i jako takie podlegają ochronie prawnej.

25. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.

26. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników postanowień Polityki prywatności.

27. Polityka prywatności może być okresowo modyfikowana. Zmiana Polityki prywatności może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych lub świadczenia usług realizowanych przez Stowarzyszenie, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących ww. procesów.