O nas

Szanowni Państwo,

W Polsce wracają praktyki, które znamy z niechlubnych kart naszej historii. Minister Mariusz Kamiński i Minister Maciej Wąsik są pierwszymi więźniami politycznymi w Polsce po 1989 roku. Zostali osądzeni i uwięzieni w ramach zemsty politycznej. Zostali ukarani, bowiem ośmielili się walczyć z korupcją na szczytach władzy. Historia ich ścigania przez lata pokazuje szokujące praktyki, naginanie prawa i procedur a nawet ustrojowe warcholstwo – łamano wszelkie zasady przyzwoitości i prawa, by doprowadzić do osadzenia twórców CBA. Wraz z nimi skazano w politycznym procesie również byłych funkcjonariuszy Biura. Ich problemy rozpoczęły się z chwilą, gdy w 2009 roku CBA wykryło aferę korupcyjną w szeregach Platformy Obywatelskiej. Ówczesny i obecny Premier Donald Tusk rozpoczął swoistą zemstę polityczną, która trwa do dziś. Historia tropienia Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i ich współpracowników z CBA budzi ogromne poczucie bezprawia i łamania zasad przyzwoitości.

Właśnie ze sprzeciwu na bezprawie, z jakim mamy do czynienia, powstał Komitet Obrony Więźniów Politycznych. Nasze Stowarzyszenie ma na celu walkę o sprawę Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i b. funkcjonariuszy CBA. Zemsta dokonana na nich nie może zostać zapomniana. Prawdziwa historia ich działalności, prawda o przyczynach ich ścigania stały się misją naszego środowiska. Będziemy walczyć o to, by polityczna wendetta obróciła się przeciwko tym, którzy przez lata dążyli do ukarania osób tropiących skutecznie korupcję w naszym kraju.

Nie zapominamy również o dramacie rodzin, które zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji. Zemsta polityczna wobec b. kierownictwa CBA dosięgnęła również najbliższych. Celem naszych działań jest również niesienie pomocy rodzinom, które znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Zachęcamy Państwa do wsparcia Komitetu Obrony Więźniów Politycznych. Mamy świadomość, że aktywność obywatelska w tej sprawie oraz powszechny wyraz braku zgody na bezprawie ma ogromne znaczenie.

Michał Prószyński
Prezes Zarządu Komitetu Obrony Więźniów Politycznych

KIM JESTEŚMY

Komitet Obrony Więźniów Politycznych
Prezes Zarządu Michał Prószyński
Wiceprezes Zarządu: Magdalena Kaźmierczak
Członkowie Zarządu: Błażej Poboży, Michał Szpądrowski, Stanisław Żaryn

CO ROBIMY!
wyjątek z regulaminu Stowarzyszenia

1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz dobra wspólnego, w szczególności w zakresie:


a) Działalności na rzecz osób represjonowanych za aktywność polityczną i społeczną, poprzez udzielanie ekonomicznego, prawnego i moralnego wsparcia, w tym rodzinom osób represjonowanych.
b) Kształtowania przepisów prawa zwiększających ochronę osób zaangażowanych politycznie i społecznie przed nadużyciami prawa oraz zwiększających przejrzystość decyzji politycznych, z poszanowaniem bezpieczeństwa państwa.
c) Zwiększania, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa udziału obywateli w procesach decyzyjnych w każdej sferze życia publicznego oraz gospodarczego.
d) Wspierania solidarności społecznej.
e) Wspierania budowania mediów obywatelskich.
f) Działania na rzecz poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
g) Wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego.
h) Wspierania obronności państwa i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.
i) Wpływania na kurs polskiej polityki zagranicznej.
j) Monitorowania działań organów władzy publicznej w zakresie ich działalności z perspektywy podejmowania optymalnych dla Państwa decyzji.
k) Kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich, w szczególności młodego pokolenia.
l) Mobilizowania opinii publicznej wokół powyższych celów.
m) Wpływania na instytucje Unii Europejskiej z uwzględnieniem powyższych celów.
n) Innych, doraźnych celów wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej osobom i podmiotom represjonowanym oraz więźniom politycznym i ich rodzinom;
b) Prowadzenie i wspieranie działalności organizacyjnej, edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, medialnej oraz tłumaczeniowej;
c) Przygotowywanie raportów, studiów, ocen, analiz, ekspertyz, programów, strategii i innych tego typu materiałów;
d) Organizowanie prelekcji, wykładów, konferencji, seminariów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych oraz innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
e) Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
f) Współpracę z osobami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
g) Współpracę z organami władzy publicznej, władzami samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi;
h) Budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi;
i) Występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu publicznego na określonym terenie, zaniechania naruszania interesu publicznego, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód;
j) Składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administrację publiczną;
k) inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.